Vedtægter

Vedtægter for Midtfyns Modelbåd Klub
Stiftet 2. februar 1995.

§ 1:

Klubbens navn er Midtfyns Modelbåd Klub, kaldet MMK.
Klubben er hjemmehørende i Fåborg Midtfyns Kommune.
Klubbens adresse er den til en hver tid siddende formands adresse.
Klubbens formål er at udbrede og varetage medlemmernes interesse for bygning og sejlads med fjernstyrede modelbåde af enhver art.

§ 2:

Som medlem af MMK kan optages enhver, som har interesse i
bygning og sejlads med modelbåde.
Der føres medlemsliste i klubben.

§ 3:

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling, for det efterfølgende regnskabsår.

Der kan tegnes 3 former for kontingent :
Senior kontingent, for medlemmer over 18 år.
Junior kontingent, for medlemmer til og med det år hvori der
fyldes 18 år.
Familie kontingent, husstande med hjemmeboende børn under 18 år.

Gyldigt medlemskort med medlems nr. og navn udstedes hvert år,
ligeledes til ægtefælle / samlever.

§ 4:

Klubbens øverste myndighed er den årlige generalforsamling.
Denne er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt med mindst 14 dages varsel og afholdes i klubbens lokale.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Der indkaldes via mail, til samtlige medlemmer. Indkaldelsen vedhæftes dagsorden, evt. indkomne forslag.

Indkomne forslag til vedtægtsændring behandles under dagsordenens punkt 6.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

Dagsorden for ordinær generalforsamling :

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Valg af referent.

Pkt. 3: Formandens beretning.

Pkt. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Pkt. 5: Fastlæggelse af kommende regnskabsårs kontingent.

Pkt. 6: Indkomne forslag.

Vedtagelse af forslag sker ved håndsoprækning og stemmeflertal, ved stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet.

Pkt. 7: Valg til bestyrelse, iflg.§ 7.

Pkt. 8: Valg til bestyrelsessuppleant, iflg.§ 7.

Pkt. 9: Valg af revisor, iflg. § 7.

Pkt. 10: Valg af revisorsuppleant, iflg. § 7.

Pkt. 11: Eventuelt.

§ 5:

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med skriftlig angivelse af emne hvis :

En enig bestyrelse anmoder herom.

Minimum 1/3 af medlemmerne anmoder herom, eller indsender et emne til bestyrelsen, som kræver ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 10 dages varsel og er altid beslutningsdygtig.

Forslag til dagsorden sendes til formanden som inden 8 dage fastlægger tid og sted for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 6:

Umiddelbart efter en ordinær generalforsamling udsendes referat samt medlemsliste pr. mail.

§ 7:

Bestyrelsen betår af 3 medlemmer, formand, kasserer, og 1 bestyrelsesmedlem
samt 1 suppleant.

Valg til bestyrelse afgøres på ordinære generalforsamling ved håndsoprækning.

Såfremt et enkelt medlem ønsker skriftlig afstemning, foretages dette.

Et bestyrelsesmedlem kan kun vælges såfremt han/hun er gyldigt medlem af MMK.

Formand vælges på lige årstal og for en to års periode.

Kasserer vælges på ulige årstal og for en to års periode.

Bestyrelsesmedlem vælges på lige år for en to års periode.

Bestyrelsessuppleant vælges for en et års periode.

Revisor vælge for en et års periode.

Revisorsuppleant vælges for en et års periode.

Bestyrelsen kan til en hver tid nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper, bestående af medlemmer udenfor bestyrelsen, til varetagelse af specifikke opgaver indenfor klubbens interesseområde.

Disse af bestyrelsen nedsatte udvalg og arbejdsgrupper er direkte ansvarlige overfor bestyrelsen.

§ 8:

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Årskontingentet betales forud.

Kontingentet skal senest være registeret den 1. januar, for det aktuelle medlemsskabs gyldighed.

Ligeledes udfærdiges ny medlemsliste, ud fra de indbetalte kontingenter.

Kun medlemmer med registeret indbetalt kontingent har adgang til generalforsamlingen.

Revideret regnskab, for foregående regnskabsår, skal forelægges for bestyrelsen senest 1. marts

Revisor skal have uhindret adgang til at kontrollere alle regnskaber, bilag samt kontante midler og bankkonti, samt påse at medlemslisten er i overensstemmelse hermed.

Klubbens økonomiske midler indestår, på nær aktuelle hævede beløb til klubbens drift, på en bankkonti og udtræk kan kun foretages med formandens og/eller kasserens godkendelse.

§ 9:

Ved upassende opførsel overfor klubben / dets medlemmer, kan formanden i samråd med bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.

§ 10:

Vedtægtsændringer skal forelægges Fåborg Midtfyns Kommune.
Klubbens vedtægtsændringer og evt. opløsning kan kun vedtages på 2, skriver to, på hinanden følgende generalforsamlinger og kun når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Klubbens midler kan, i tilfælde af opløsning, fordeles til andre maritime foreningers ungdomsafdelinger i Fåborg Midtfyns Kommune.

Fremlagt på ekstra ordinær generalforsamling den 9. februar 2017

Ovenfor godkendt og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. februar 2017